Life Countdown : โปรแกรมที่กระตุ้นให้เราตระหนักว่าเรามีเวลาในชีวิตจำกัด จึงควรเร่งทำสิ่งสำคัญด้วยความไม่ประมาท ก่อนเวลาจะหมดลง

Peaceful Death คือกลุ่มเพื่อนกิจกรรมสนับสนุนการพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการอยู่และตายดี ส่งเสริมวัฒนธรรมให้ความตายเป็นเรื่องที่พูดได้ และพัฒนาชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี จัดทำโดย โครงการชุมชนกรุณาเพื่อการอยู่และตายดี สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)